Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych dziecka. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. Mają  charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Ich rodzaj i forma odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz są dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

Zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie i usprawnianie funkcji wzrokowych,
 • rozwijanie i usprawnianie funkcji słuchowych,
 • kształtowanie oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • rozwijanie myślenia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kształtowanie pojęć matematycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie autonomii oraz wdrażanie do funkcjonowania w środowisku,
 • wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego.

W naszej placówce realizowane są następujące formy zajęć rewalidacyjnych:

 • zajęcia rewalidacyjne ogólnorozwojowe,
 • terapia mowy,
 • terapia wad postaw,
 • arteterapia,
 • terapia integracji sensorycznej - SI.