Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Mazurkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 810 07 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Beata Domańska - dyrektor szkoły
 • Adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
  ul. Weterynaryjna 3 (na końcu Kobielskiej)
  03-836 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 810 07 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 240 w Warszawie jest usytuowane od ul. Kobielskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sala komputerowa, stołówka, toaleta, świetlica) na parterze szkoły.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona w holu wejściowym. Pomieszczenia szkolne oznaczone są symbolami PCS do komunikacji alternatywnej.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Kobielskiej jest zatoka umożliwiająca zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.