WWRD

 

Od września 2013 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Na zajęcia w ramach WWR dziecko przyjmowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Opieką obejmujemy dzieci od trzeciego roku życia (w wyjątkowych przypadkach młodsze) do momentu podjęcia nauki w szkole.

Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości i potrzeb dziecka i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Plan pracy z dzieckiem ustala Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagodzy specjalni.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

  • ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
  • opracowuje indywidualny program terapeutyczny,
  • specjaliści prowadzą systematyczne zajęcia w zależności od potrzeb danego dziecka,
  • monitoruje postępy dziecka i dostosowuje program w zależności od zmiany funkcjonowania dziecka,
  • zapewnia wsparcie psychologiczno – pedagogiczne rodzicom.

Dokumenty do pobrania:

pdfRegulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkole podstawowej nr 240 w Warszawie.pdf