Nabór

grupa uczniów

Jak zostać uczniem SPS nr 240

pdfPodanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.pdf

pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia.pdf

pdfHarmonogram naboru uczniów na rok szkolny 2024-2025.pdf

Zapisy dzieci do naszej placówki

Szkoła Podstawowa nr 240 przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Placówka prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 roku życia.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły i złożeniu podania.

Do naszej placówki mogą być przyjęci uczniowie z terenu całej Warszawy (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym). W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia uczniów z innych powiatów. Niezbędne jest wtedy uzyskanie decyzji Starosty miejscowego powiatu w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału promocyjnego przygotowanego przez nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły.

 

Nabór na rok szkolny 2024/2025

Z uwagi na duże zainteresowanie zapisem nowych uczniów do naszej szkoły  podania o przyjęcie, można składać od 1 lutego 2024r.  do 15 marca 2024r. osobiście w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.

Do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o rozpoczęciu badań.

Dla  rodziców/prawnych opiekunów, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki,   6 marca 2024 r. w godzinach 10.00 – 14.00 szkoła organizuje Dzień Otwarty.

Beata Domańska – dyrektor szkoły