Specjaliści - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

Arteterapia

Celem nadrzędnym zajęć arteterapeutycznych jest rozładowanie napięcia emocjonalnego, a także budowanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka. Działania przez sztukę zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa, podnoszą samoocenę i poczucie własnej wartości.

Muzykoterapia

Na zajęciach muzykoterapii wspomagany jest ogólny rozwój dzieci, ich wrażliwość emocjonalna, koncentracja i wyobraźnia. Rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia.

Terapia wad postawy

Na zajęcia terapii wad postawy kierowani są  uczniowie  w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej  w dokumentacji szkolnej oraz wstępną diagnozę przeprowadzoną na początku roku szkolnego przez pielęgniarkę i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych dziecka. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. Mają  charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Ich rodzaj i forma odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz są dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

Integracja sensoryczna

Terapia SI to zespół działań - ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców u uczniów z zaburzeniami różnych systemów zmysłowych.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej

Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej otwarty jest codziennie.

Tomatis

Metoda Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.

Terapia mowy

Terapią mowy objęci są uczniowie, którym w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecono udział w tego typu zajęciach. Specjaliści przeprowadzają raz na etap edukacyjny pełną diagnozę logopedyczną, odnotowywaną w opracowanej w szkole „Karcie Badania Mowy”. Co roku diagnoza ta jest weryfikowana, informacje zapisywane są w karcie „Skrót Diagnozy Mowy”. Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Terapii Mowy, który co roku podlega weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. Terapia mowy prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

Psycholog

Adaszewska Justyna specjalizacja - psychologia, oligofrenopedagogika wykształcenie - psycholog ogólny, oligofrenopedagog

W roku szkolnym 2023/24 na spotkanie z psychologiem szkolnym można umawiać się:

Pedagog

Milecka-Lasecka Grażyna specjalizacja - pedagog szkolny wykształcenie - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

W roku szkolnym 2023/24 na spotkanie z pedagogiem szkolnym można umawiać się w:

Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia


Sekretariat:
08:00 - 16:00

Świetlica szkolna
07:00 - 17:00

Dzwonki

LekcjaGodziny
1 08:00 - 08:45
2 08:50 - 09:35
3 09:40 - 10:25
4 10:30 - 11:15
5 11:30 - 12:15
6 12:30 - 13:15
7 13:25 - 14:10
8 14:15 - 15:00
9 15:05 - 15:50
Zamknij menu
Wróć na początek strony