Pedagog

Milecka-Lasecka Grażyna specjalizacja - pedagog szkolny wykształcenie - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

W roku szkolnym 2023/24 na spotkanie z pedagogiem szkolnym można umawiać się w:

  • poniedziałki: 11:35- 16.30
  • wtorki: 09:00 - 14.00
  • piątki: 09:00 - 11:00

W pozostałe dni również można się spotkać z Panią Pedagog, po wcześniejszym umówieniu się. 

Zadania pedagoga szkolnego:

  1. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
  2. Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.
  3. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych , przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.
  4. Pomoc materialna: współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).