Pedagog

Milecka-Lasecka Grażyna specjalizacja - pedagog szkolny wykształcenie - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/22:

  • poniedziałek - 09:00 - 13:25; 15:00 - 17:00
  • wtorek - 08:30 - 11:30; 15:00 - 16:00
  • środa - 09:00 - 11:30
  • czwartek - 08:30 - 13:25
  • piątek - 08:50 - 13:00

Zadania pedagoga szkolnego:

  1. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
  2. Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.
  3. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych , przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.
  4. Pomoc materialna: współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).