Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zostać uczniem SPS nr 240

UWAGA!

W związku z decyzją decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 od 12 marca 2020r. do Wielkanocy będzie zamknięta. Odwołany zostaje Dzień Otwarty, nie będzie także możliwości spotkania się Dyrekcją Szkoły.
W tym czasie uczniów można zapisać do szkoły wypełniając dokumenty załączone poniżej i przesyłając je drogą elektroniczną (spsnr240@gmail.com) lub listem poleconym.

  • Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 (KLIK)
  • Klauzula informacyjna w związku z realizacją zadań statutowych szkoły (KLIK)
  • Klauzula informacyjna przy wyrażaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego (KLIK)

Zapisy dzieci do naszej placówki

Szkoła Podstawowa nr 240 przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Placówka prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 roku życia.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły i złożeniu podania.

Do naszej placówki mogą być przyjęci uczniowie z terenu całej Warszawy (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym) oraz innych powiatów. W tym przypadku niezbędne jest uzyskanie decyzji Starosty miejscowego powiatu w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.