Rekrutacja

grupa uczniów

Jak zostać uczniem SPS nr 240

pdfPodanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240l.pdf

pdfKlauzula informacyjna dla Rodzica oraz Ucznia .pdf

pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia.pdf

Zapisy dzieci do naszej placówki

Szkoła Podstawowa nr 240 przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Placówka prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 roku życia.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły i złożeniu podania.

Do naszej placówki mogą być przyjęci uczniowie z terenu całej Warszawy (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym) oraz innych powiatów. W tym przypadku niezbędne jest uzyskanie decyzji Starosty miejscowego powiatu w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału promocyjnego przygotowanego przez nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Z uwagi na duże zainteresowanie zapisem nowych uczniów do naszej szkoły  podania o przyjęcie, można składać już od  pierwszych dni lutego 2022r. osobiście w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.

Do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o rozpoczęciu badań.

Dla  rodziców/prawnych opiekunów, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki,  16 lutego 2022 r. w godzinach 15.30 – 17.30. szkoła organizuje Dzień Otwarty.

Beata Domańska – dyrektor szkoły