Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

O szkole

O szkole

Informacje o SPS nr 240

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 działa Gimnazjum Specjalne  nr 100, Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 -21 lat. Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy dla dzieci od 3 roku życia.

Nadrzędnym celem naszych działań edukacyjnych jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnego z jego możliwościami.

W naszej szkole zapewniamy:

  • edukację dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie,
  • fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci,
  • zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia metodą Tomatisa i Biofeedbacku, terapię psychologiczno–pedagogiczną oraz bezpłatną opiekę w szkolnej świetlicy w godz. 6:45-17:00,
  • podręczniki dla wszystkich uczniów,
  • stypendia, pomoc socjalną, tanie obiady (gotowane w szkole),
  • ciekawe zajęcia i opiekę w czasie wakacji i ferii zimowych – akcja Lato i Zima w Mieście
  • pomoc lekarsko–pielęgniarską,
  • bezpłatne warsztaty,
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Szkolne dokumenty:

W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za 2018 rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)., zamieszczamy link do sprawozdania za rok 2018.