Terapia mowy

Terapią mowy objęci są uczniowie, którym w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecono udział w tego typu zajęciach. Specjaliści przeprowadzają raz na etap edukacyjny pełną diagnozę logopedyczną, odnotowywaną w opracowanej w szkole „Karcie Badania Mowy”. Co roku diagnoza ta jest weryfikowana, informacje zapisywane są w karcie „Skrót Diagnozy Mowy”. Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Terapii Mowy, który co roku podlega weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. Terapia mowy prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

W szkole zatrudnionych jest 6 logopedów:

  • Beata Boenisch
  • Karolina Wądołkowska (neurologopeda)
  • Katarzyna Zbrzeźniak
  • Joanna Białek
  • Karolina Łańcow
  • Julia Hinc