Psycholog

Adaszewska Justyna specjalizacja - psychologia, oligofrenopedagogika wykształcenie - psycholog ogólny, oligofrenopedagog

W roku szkolnym 2023/24 na spotkanie z psychologiem szkolnym można umawiać się:

 • w poniedziałki: 8:00 - 15.30
 • we wtorki: 9:00 - 14.00
 • w piątki: 9:00 - 11:00

W pozostałe dni również istnieje możliwość spotkania się, po wcześniejszym umówieniu się.

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które stanowią dla dzieci barierę w aktywnym i pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w odpowiedniej formie do rozpoznanych potrzeb. dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Inicjowanie różnych form pomocy szkolnej i pozaszkolnej mającej na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 6. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w celu rozpoznania i rozwijania indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych w celu:
   • określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
   • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwa w życiu szkoły.
  2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej