Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Specjaliści

Specjaliści

 • Mały Samorząd Szkolny
  Opiekunkami Małego Samorządu są panie Patrycja Lamparska, Karolina Łańcow, Anna Biernacka oraz Marta Zawadzka. Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 prężnie działa Mały Samorząd, do którego należą uczniowie kl. I-III oraz część klas z zespołów terapeutycznych. Plan pracy Samorządu stanowi integralną część Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły. Comiesięczne apele poruszają tematykę bliską uczniom, stanowią uzupełnienie zajęć dydaktycznych. Prowadzone są metodami aktywizującymi: gry i zabawy dydaktyczne, konkursy przyrodnicze, ekspresja plastyczna. Metody i formy prowadzonych apeli dostosowane są do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, tak by aktywnie uczestniczyli w realizacji zagadnień tematycznych. Główne cele Małego Samorządu:
  • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • integrowanie zespołów klasowych, pogłębianie więzi koleżeńskich i rówieśniczych,
  • pomoc najmłodszym uczniom w adaptacji w nowym środowisku,
  • rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy,
  • kształtowanie prawidłowej postawy społecznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
  • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w konkursach,
  • wdrażanie do pracy na rzecz szkoły, środowiska.
 • Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej  otwarty jest codziennie.
   
  • Pielęgniarki:
   1. p. Ewa Wilewska - wtorek, piątek od 8.00 do 15.30
    p. Halina Kielak - poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 15.30
 • Biofeedback
  Biofeedack jest to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Pozwala ona zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspomaga leczenie zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Na czym polega trening mózgu??? NA GRANIU W GRY KOMPUTEROWE, ale bez użycia myszki, klawiatury czy joysticka. Grą kieruje się tylko za pomocą własnych myśli. Impulsy z mózgu do komputera przekazywane są za pomocą czujników przyklejonych w różnych częściach głowy. Zajęcia prowadzi p. Dorota Kosk.

 • Tomatis
  Metoda Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 30 do 60 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. W terapii wykorzystywana jest muzyka Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej, przejawiające się m.in.: zaburzeniami koncentracji uwagi, nadwrażliwością na dźwięki, błędną interpretacją pytań, myleniem podobnie brzmiących słów, koniecznością powtarzania poleceń,trudnościami z czytaniem i pisaniem, męczliwością, nadaktywnością, nadwrażliwością emocjonalna, itd. Komu może pomóc Metoda Tomatisa? Najczęściej metodę tę stosuje się w przy zaburzeniach głosu i mowy: jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, dysleksja oraz w przypadku trudności w nauce i zaburzeniach koncentracji. Zajęcia prowadzi Marta Mazurkiewicz.

 • Terapia mowy
  W szkole zatrudnionych jest 5 logopedów:
  1. Beata Boenisch
  2. Karolina Wądołkowska (neurologopeda)
  3. Katarzyna Zbrzeźniak
  4. Joanna Białek
  5. Karolina Łańcow
  Terapią mowy objęci są uczniowie, którym w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecono udział w tego typu zajęciach. Specjaliści przeprowadzają raz na etap edukacyjny pełną diagnozę logopedyczną, odnotowywaną w opracowanej w szkole „Karcie Badania Mowy”. Co roku diagnoza ta jest weryfikowana, informacje zapisywane są w karcie „Skrót Diagnozy Mowy”. Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Terapii Mowy, który co roku podlega weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. Terapia mowy prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

   

 • Psycholog
  Adaszewska Justyna specjalizacja - psychologia, oligofrenopedagogika wykształcenie - psycholog ogólny, oligofrenopedagog

  Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

  • poniedziałek: 8.00 - 13.30
  • wtorek: 8.45 - 14.05
  • środa: 8.00 - 15.00
  • czwartek: 8.45 - 13.15
  • piątek: 8.00 - 10.40
  Zadania psychologa szkolnego:

  1) Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

  2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które stanowią dla dzieci barierę w aktywnym i pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.

  3) Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w odpowiedniej formie do rozpoznanych potrzeb. dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

  5) Inicjowanie różnych form pomocy szkolnej i pozaszkolnej mającej na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.

  6) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  7) Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w celu rozpoznania i rozwijania indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka.

  8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych w celu:

  • określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
  • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwa w życiu szkoły.

  b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Pedagog
  Milecka-Lasecka Grażyna specjalizacja - pedagog szkolny wykształcenie - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

  Godziny pracy w roku szkolnym 2020/21:

   poniedziałek - 09.00 - 12.30
   wtorek - 08.45 - 13.30
   środa - 11.00 - 12.30; 14.15 - 16.00
   czwartek - 08.45 - 15.30
   piątek - 08.45 - 12.30
  Zadania pedagoga szkolnego:

  1. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

  2. Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

  3. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych , przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.

  5. Pomoc materialna: współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
 • Duży Samorząd Szkolny
  Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Panie Wiesława Anna Gacka i Aleksandra Dawidowska oraz Pan Michał Zaborowski. Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie klas IV – VII SP, którzy w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli. Pracując w samorządzie uczniowie wpływają na kreowanie szkolnej rzeczywistości. Mają realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, mogą rozwijać pasje i zainteresowania, wzbogacać ofertę imprez szkolnych, uczyć się współpracy w grupie i wykazywać się własną kreatywnością.
 • Promocja zdrowia

  Opiekunami agendy "Promocja zdrowia" są panie Anna Gabryel i Renata Pachnik.

  Od wielu lat w szkole prowadzone są działania związane ze zdrowym stylem życia, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych. Dbając o zdrowie naszych wychowanków realizujemy zadania w następujących obszarach: zdrowe odżywianie, higiena osobista, rozwój i zdrowie fizyczne, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, aktywność ruchowa, życie bez nałogów. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, w pogodnej atmosferze i dostarczają dzieciom wielu wrażeń. Kierowane są do uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych.

  Agenda "Promocja zdrowia" realizuje różnorodne projekty, między innymi: "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu"  "Mamy kota na punkcie mleka".

 • Zespół taneczny FLESZ

  Opiekunkami zespołu są panie Anna Arcichowska i Anna Kruszyńska.

  Zespół taneczny działa w szkole od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z różnych klas, którzy przejawiają zainteresowanie tańcem i lubią występować na scenie.Wspólnie przygotowują układy taneczne, które prezentowane są podczas uroczystości szkolnych oraz konkursów, przeglądów i festiwali.Inspirację do tworzenia układów czerpiemy z kultury i tradycji regionalnej, tańców towarzyskich, tańców różnych narodów, tańców nowoczesnych. W tańcu wykorzystujemy często różnorodne rekwizyty i ciekawe kostiumy.

  Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień prezentując swoje umiejętności na przeglądach i festiwalach, np. Festiwalu Twórczości Artystycznej "FeTa", Festiwalu Radości i Uśmiechu "Lajkonik", Festiwalu "Radość Tworzenia", Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni.

   

   
 • Zespół wokalno-instrumentalny Rozśpiewane A TO MY

  Osoby prowadzące: Anetta Rębacz i Andrzej Szulik.

  Zespół instrumentalno-wokalny "Rozśpiewane "A TO MY" adresowany jest do uczniów uzdolnionych muzycznie chcących rozwijać swoje uzdolnienia i talenty jak i dla uczniów stawiających pierwsze kroki. Posiadamy bardzo dobrą bazę instrumentów perkusyjnych (djembe, bongosy, cajon, conga), instrumentów strunowych (gitary) czy klawiszowych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych prowadzone w pogodnej atmosferze i wyzwalające kreatywność i pomysłowość uczestników.

  Od wielu lat nasi uczniowie prezentują swoje osiągnięcia na uroczystościach i akademiach szkolnych oraz reprezentują placówkę na przeglądach i festiwalach np.: Festiwalu Twórczości Artystycznej "FeTa", konkursie piosenki Zielona Estrada w Helenowie, Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Wesołe Nutki", Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rozśpiewany Wawer, Konkursie "Giełda Talentów" czy Konkursie Wokalnym "Rozwiń Talent" organizowanym przez CPK, odnosząc sukcesy i zdobywając nagrody.

  Współpracujemy z zespołem harcerskim 425 WDH "Śpiewograjki" działającym w naszej szkole, z którym nagraliśmy płytę CD pt: "Mamy dla Was Piosenkę".

 • 425 Warszawska Drużyna Nieprzetartego Szlaku
  Opiekunkami działającej w naszej szkole Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 425 Nieprzetartego Szlaku są panie Janina Kamoda i Joanna Kotulska. W ramach swojej działalności harcerze i harcerki uczestniczą w różnych imprezach integracyjnych tj. kominikach, rajdach, dyskotekach, przeglądach artystycznych. Przy drużynie działa zespół wokalno- instrumentalny „Śpiewograjki”, który wydał już swoją pierwszą płytę pt. „Mamy dla was piosenkę”. Swoimi występami uświetnia harcerskie i szkolne imprezy okolicznościowe. Od lat w naszej szkole organizowane są Przeglądy Artystyczne Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe. Swoją działalność nasza drużyna systematyczne prezentuje na facebooku WDH 425 NS (stronę założyła i prowadzi nasza absolwentka dh. Iza Orłowska).
 • Szkolne Koło „Caritas”
  W trakcie realizacji ...
 • Klub Karate – Okinawa Karate-Do

  Zajęcia Karate dla uczniów klas młodszych prowadzą: sensei Zbyszek Wójcik i sensei Ania Koroś z klubu Karate - Okinawa Karate-Do.

  Zajęcia te to nie tylko trening fizyczny, uczący obrony koniecznej. Karate przede wszystkim usprawnia ciało. Wspomaga symetryczny rozwój obu stron ciała oraz zapobiega wadom postawy. Rozwija zwinność, gibkość i koordynację ruchową. Wszystkie ćwiczenia, a zwłaszcza rozciągające, stosowane podczas treningu karate, są bardzo korzystne w profilaktyce i leczeniu skolioz. Dodatkowo Karate uczy dyscypliny, szacunku oraz pokonywania własnych słabości.

  24 czerwca 2017 roku uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy pojechały na 9 dniowy obóz Karate organizowany w Lewinie Kłodzkim. Dzieci zdobyły nowe umiejętności, zwiedziły wiele ciekawych i pięknych miejsc w okolicy i poznały nowych przyjaciół.

 • Klub Naszej Ziemi
  W szkole od wielu lat prowadzone są różnorodne działania ekologiczne. Jednym z nich był udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska, organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia. We wrześniu 2016 roku poszerzyliśmy współpracę z tą fundacją, przystępując do jednego z jej programów edukacji ekologicznej pt. „Kluby Naszej Ziemi”. W naszej placówce został zarejestrowany Klub Naszej Ziemi Nr 365. Do Klubu zapraszamy całą społeczność szkolną - uczniów  i ich rodziców, nauczycieli, pracowników  obsługi. Wszystkich,  którzy troszczą się o stan przyrody i środowiska. Segregują odpady w szkole i w domu. Angażują się w zbiórkę surowców wtórnych – makulatury, plastikowych nakrętek, elektrośmieci, zużytych baterii. Pomagają w utrzymaniu ogrodu. Biorą udział w różnych akcjach ekologicznych. O działaniach naszego Klubu piszemy na stronie www.klubynaszejziemi.pl
 • Projekty klasowe
  PROJEKTY REALIZOWANE W KLASIE 2 Aa  
  1. „Przyroda z klasą” – program objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
    Uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić przyrodę. Dzięki licznym grom dydaktycznym i zabawom ruchowym z łatwością przeprowadzimy ciekawe lekcje.  
  1. „Porcja pozytywnej energii” VI edycja – program edukacji żywieniowej
    Celem programu jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt pomoże w przekazaniu dzieciom wiedzy na temat wartościowych produktów spożywczych, zdrowego odżywiania i tego jak może ono wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu  
  1. „Gotowi do drogi” – program edukacji komunikacyjnej
    Projekt przekazuje wiedzę i umiejętności zwiększające bezpieczeństwo na drodze. Dzięki programowi najmłodsi uczniowie uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko jako piesi, ale również rowerzyści czy pasażerowie. Posiadana wiedza i praktyczne umiejętności zmniejszą lęki i zagrożenia związane z samodzielnym poruszaniem się po drogach.  
  1. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – ogólnopolski program edukacji stomatologicznej
    Program powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Uczniowie dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.   PROJEKTY REALIZOWANE W KLASACH 4, 4A, 5
  1. "Rycerze i ich zamki" - projekt historyczno-plastyczny
  Projekt realizowany w I i II półroczu polegający na poznawaniu życia rycerza w czasie wojny i pokoju, jego uzbrojenia oraz budowy zamków. Projekt kładzie nacisk na samodzielną pracę podczas przygotowywania indywidualnych albumów i prac plastycznych.
 • Projekty szkolne

  Zakochaj się w ogrodzie

  Projekt ma na celu  podjęcie szerszych działań edukacyjnych na bazie istniejącego szkolnego ogrodu. Stwarza on możliwość przekazania  uczniom wiedzy przyrodniczej, rozbudzania zainteresowań   przyrodą i jej pięknem. Pozwala na nabywanie praktycznych umiejętności ogrodniczych i działań na rzecz naturalnego środowiska.  Projekt opiera się na założeniu, że  łatwiej szanować i chronić to, co znane i bliskie sercu. Zaangażowanie  społeczności szkolnej w realizację projektu daje szansę, że zdobyta wiedza i umiejętności, jak dbać o środowisko naturalne, zaprocentuje i będzie służyła przyszłym pokoleniom. Zadania i sposoby realizacji projektu zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości – wiodących zasadach oligofrenopedagogiki. Projekt ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych. Cele ogólne:
  • Przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska
  • Rozwijanie wrażliwości na otaczająca przyrodę oraz problemy ochrony środowiska naturalnego
  Cele szczegółowe:
  • Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności pielęgnacji roślin  i ochrony zwierząt
  • Nauka sadzenia, siania i pielęgnacji roślin ozdobnych, warzyw, ziół
  • Rozróżnianie wybranych gatunków roślin i zwierząt ogrodowych
  • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku
  • Zachęcanie do rekreacji w środowisku naturalnym
  • Zainteresowanie współzależnością między czystością środowiska i jakością produkowanej żywności
  • Nauka mądrego korzystanie z zasobów przyrody
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
    Etapy projektu: Projekt podzielono na trzy etapy skorelowane z porami roku: Jesień, Zima, Wiosna, Lato . Etapy  realizowane będą w kolejnych latach: I etap – „Ogrody duże i małe”  (II semestr roku szkolnego 2017/18) II etap – „Ogród - ostoja zwierząt” (rok szkolny 2018/19) II etap – „Relaks w ogrodzie” ( rok szkolny 2019/20) Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2017/18 OGRODY DUŻE I MAŁE
  1. Ogrody dawniej i dziś
  -  Impreza szkolna na powitanie wiosny: - Warsztaty  i zajęcia plenerowe w Wilanowie  „Król ogrodnik”  
  1. Poznajemy ogrody Warszawy
  - Wycieczki do Powsina, Wilanowa, ogrodu na Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - Ogródki naszych sąsiadów  
  1. Dzień niezapominajki
  - Sadzimy niezapominajki w Ekogródku - Konkurs na pocztówkę z niezapominajką - Kiermasz kwiatów  
  1. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  - Dzień Rodziny - piknik na trawie,  zabawy przyrodnicze pod hasłem „Z  rodziną w ogrodzie” - Nasze uprawy (sadzenie ziemniaków i innych roślin, sianie ziół i kwiatów) - Szkolny konkurs „Młody Ogrodnik” - Plener malarski z zaproszonymi gośćmi  
  1. Ekogródek w obiektywie
  - Szkolny konkurs fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2018/19 OGRÓD -  OSTOJA ZWIERZĄT
  1. Jesienne prace w ogrodzie
  -  Zbieranie nasion kwiatów jednorocznych - Wykopki ziemniaków - Sadzenie cebulek kwiatów wiosennych - Grabienie liści, porządkowanie rabat  
  1. Zwierzęta w ogrodzie
  - Dzień jeża (Poznajemy mieszkańca naszego ogródka) -  Warsztaty "Teatr przyrody"  
  1. Od uprawy do potrawy
  - Dzień ziemniaka w szkole - Warsztaty organizowane przez Tesco  
  1. Jesień w wierszu i piosence
    5.Dokarmianie ptaków zimą - Konkurs na najciekawszy karmnik - Opieka nad karmnikami  
  1. Ogród zimą
  - Obserwacja ptaków odwiedzających nasz ogród   -  Książeczki o ptakach z karmnika - Przygotowanie foto albumu „Ogród w szacie zimowej”  
  1. Ogród na parapecie
  - Prowadzenie hodowli roślin w salach (zioła, kiełki)  
  1. Chronimy owady
  - Impreza szkolna pt. "Parada owadów" - Warsztaty "Teatr przyrody" -  Budowa domków dla owadów  
  1. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  - Paśnik dla owadów zapylających (sadzenie roślin przyjaznych owadom) - Sadzenie dyni na rabatach - Nawożenie rabat – Skąd bierze się kompost?  
  1. Ścieżka sensoryczna w Ekogródku
  - Wyznaczenie miejsca i wykonanie ścieżki sensorycznej - Zabawy w Ekogródku podczas Pikniku rodzinnego  
  1. Upiększamy nasz ogród
  - Wykonanie ozdobnych kwietników i mebli ogrodowych - Konserwacja drewnianych elementów wyposażenia ogrodu  
  1. Ekogródek jak z obrazka
  -  Szkolny plener malarski/fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2019/20 RELAKS W OGRODZIE  
  1. Jesienne spotkania w ogrodzie
  - Zbiór dyni - Jesienny koszyk (prace plastyczne z darów jesieni) - Wykonanie zielników roślin rosnących w Ekogródku - Warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej "Folwark Bródno" - Warsztaty w Fundacji Pociechom  
  1. Dzień Dyni
  - Żółto/pomarańczowy dzień w szkole - Konkurs potraw z dyni   3 .Dokarmianie ptaków - Opieka nad karmnikami  
  1. Zimowe warunki atmosferyczne
  - Stany skupienia wody - Obserwacja pogody - Zabawy na śniegu  
  1. Ptaki w ogrodzie
  -Impreza szkolna pt. „Ptasie radio”  
  1. Dzieciaki sadzeniaki
  -Sadzenie roślin ozdobnych na swoich zagonkach w Ekogródku - Warsztaty w Leroy Merlin, w Castoramie  
  1. Letni plener malarski
  - Warsztaty malarskie w Ekogródku z zaproszonymi gośćmi  
  1. Zakochaj się w ogrodzie - podsumowanie projektu
  - Świętowanie w Ekogródku zakończenia projektu   SZKOLNY PROJEKT Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ   Koordynator projektu – Monika Michalak, Anetta Rębacz Michalak   I .Realizowane treści Charakterystyka projektu:   Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.   Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej, rodziców, środowiska lokalnego oraz do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.   Projekt ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia odzyskania niepodległości w 1918 roku na ich życie obecnie oraz wzbudzić dumę z tego, że jesteśmy Polakami.   Zadania i sposoby ich realizacji zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości.   Projekt przewidziany jest do realizacji od września 2018 r. do listopada 2018r. włącznie. Punktem kulminacyjnym projektu jest uroczysta akademia przewidziana na piątek - 9 listopada 2018 r.   ZADANIA DO REALIZACJI:    
    Z historią za pan brat  
    Osoby odpowiedzialne: Monika Michalak, wychowawcy klas Termin realizacji: wrzesień – listopad Sposób realizacji: - zamówienie lekcji, wycieczek dla uczniów naszej szkoły w IPN, Domu spotkań z Historią itd. dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę. - przygotowanie segregatora z materiałami do przeprowadzenia cyklu lekcji związanych z historią powstania hymnu oraz znajomością jego tekstu, a także z odzyskaniem przez Polskę niepodległości    
    Mini olimpiada szkolna „100 kroków, 100 skoków do niepodległości”  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego Termin realizacji: październik - listopad Sposób realizacji: Zorganizowanie dla uczniów naszej szkoły mini olimpiady. Przykładowe dyscypliny:
  1. Bieg sztafetowy z flagą na dystansie 100 lub 10 metrów
  2. 100 rzutów
  3. 100 skoków np. W dal lub przez skakankę
         
    Biało-czerwony listopad - godło, flaga i kotyliony  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, zajęć kreatywnych, świetlicy, nauczyciele klas I-III i zespołów terapeutycznych i inni chętni Termin realizacji: wrzesień – listopad Sposób realizacji: - przygotowanie kotylionów, które będą rozdawane przed 11 listopada, - przygotowanie flag, prac plastycznych z godłem, które posłużą do dekoracji holu szkoły    
    Quiz ze znajomości hymnu narodowego  
    Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej Termin realizacji: październik – listopad Sposób realizacji: - przeprowadzenie lekcji z prezentacją na temat historii hymnu polskiego - przygotowanie materiałów do przeprowadzenia lekcji na temat hymnu - nauka słów hymnu i melodii - quiz z wiedzy na temat historii powstania hymnu narodowego i znajomości tekstu hymnu            
    Wystawa – 100 lat niepodległości  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, techniki, opiekunowie drużyny harcerskiej Termin realizacji: listopad 2018r. Sposób realizacji: Przygotowanie wystawy na parterze szkoły oraz na pierwszym piętrze wyeksponowanie przygotowanych przez zespoły klasowe prac prezentujących godło Polski  
    Apel pt. „Melodie niepodległości” 9 listopada 2018 r.  
    Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego Termin realizacji: październik - listopad 2018r. Sposób realizacji: - przygotowanie tekstów piosenek do wspólnego śpiewania, które zostaną przećwiczone w zespołach klasowych - przygotowanie wybranej grupy uczniów do zaśpiewania wybranych piosenek - przygotowanie z wybranymi uczniami dwóch – trzech tańców do prezentacji na apelu (np. polonez, krakowiak, taniec z flagami) - przeprowadzenie apelu 9 listopada 2018r.
 • Projekty zewnętrzne

  EDUKACJA FILMOWA

  Dzięki uprzejmość Stowarzyszenia Nowe Horyzonty od kilku lat uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczestniczą w zajęciach edukacji filmowej, które odbywają się w kinie „Muranów”. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Dodatkowo nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie, scenariusze lekcji, karty pracy etc.), które można wykorzystać podczas zajęć w szkole. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej i zmieniły nazwę na Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Należą również do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN. Obecnie edukacją filmową objęci są uczniowie klasy IV, V i trzecich gimnazjum.

  Na przykład uczniowie z klasy piątej realizują obecnie cykl młodzi w obiektywie. Utożsamienie się z bohaterem filmowym przychodzi młodemu widzowi niezwykle łatwo. Odbiorca, śledząc postępowanie rówieśnika na ekranie, uczy się rozwiązywać własne problemy. Przyczyną nawiązywania silnej relacji z bohaterem filmowym jest możliwość wskazania analogii w jego postępowaniu do działań podejmowanych przez jego rówieśnika   w świecie rzeczywistym. Bohaterowie prezentowanych w tym cyklu produkcji stają przed ważnymi wyborami, które nie są obce większości dzieci w ich wieku. Tym samym film jest doskonałym narzędziem służącym do uwrażliwiania i poszerzania wiedzy o relacjach ludzkich. Widz obserwuje gotowe rozwiązania, jednocześnie dowiaduje się o skomplikowanej sieci współzależności, wśród których jest jednostką zaangażowaną, postrzeganą podmiotowo i traktowaną poważnie. Filmy wybrane w tym zestawie łączą w sobie atrakcyjną dla młodych widzów formę z niebanalną i wartościową pod względem edukacyjnym treścią. Przede wszystkim jednak starają się dotknąć tego wszystkiego, co składa się na rzeczywistość młodszych nastolatków, angażując ich do podjęcia dialogu. Filmy, które obejrzą w tym cyklu uczniowie to: „Chłopiec i świat”, „Felix”, „Mamo, kocham cię”, „Sekrety wojny”’ „Super brat”, „Zestaw krótkich filmów: rywalizacja”, „Zestaw krótkich filmów: wyzwania”.

   WARSZTATY PLASTYCZNE

  Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w warsztatach plastycznych w ramach Grupy Aktywności Twórczej, które odbywają się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4.  Obecnie w zajęciach biorą udział uczniowie klasy V oraz Zespołów Terapeutycznych D i E. Uczestnicy zajęć pięć razy w miesiącu biorą do rąk palety oraz pędzle i stają przed sztalugami w przestronnej pracowni plastycznej. Za każdym razem pogłębiają doświadczenie natury, ludzi, własnych przeżyć – tego, co pozornie spowszedniało, bo otacza i wypełnia nas codziennie. Na koniec każdego cyklu zajęć organizowana jest wystawa najlepszych prac, prezentująca obrazy malowane temperą i akrylami lub rysowane pastelami olejnymi. Wernisaż jest okazją do spotkania wszystkich uczestników Grupy Aktywności Twórczej z kilkunastu warszawskich ośrodków. Inicjatorem i osobą prowadzącą warsztaty jest Joanna Łabęcka, nauczycielka, która z zapałem dzieli swoje pasje artystyczne (malarstwo i fotografia) z innymi. Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.

  PORANKI MUZYCZNE

  Od kilku lat klasy, w których wychowawczynią jest Monika Michalak biorą udział w PORANKACH MUZYCZNYCH organizowanych przez SCEK przy ulicy Jezuickiej 4. Celem nadrzędnym tych zajęć jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Wykonawcami koncertów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy ze szkołami muzycznymi, w cyklu „Poranki Muzyczne” występują uczniowie tych szkół, przez co koncerty zyskują dodatkowy aspekt wychowawczy, gdyż słuchacze mają możliwość obserwowania swoich rówieśników lub nieco starszej młodzieży i uczą się szanować pracę swoich kolegów. Poranki Muzyczne wzbogacone są prelekcjami i pokazami multimedialnymi dotyczącymi tematyki koncertu. „Poranki Muzyczne” odbywają się regularnie w środy i czwartki oraz w wybrane wtorki i piątki, o godz. 10.00 i 11.30. Uczestnicy poranków wcześniej wybierają i rezerwują miejsca na interesujące ich koncerty. Na przykład uczniowie klasy V będą uczestniczyli w Porankach Muzycznych o następującej tematyce: „Małe kolędowanie”, „Fryderyk Chopin w Europie”, „Baśniowy świat opery” i „Melodie na Dzień Dziecka”. Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Fainance Options
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.
 • Hard Working Staff
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.
 • Impressive Teaching Methods
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.
 • Respecting your Time
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.
 • Latest Technology
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.
 • Learn Some More
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged of type and scrambled it to make a type specimen book.