Specjaliści

Specjaliści

 • Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedmedycznej  otwarty jest codziennie.
   
  • Pielęgniarki:
   1. p. Ewa Wilewska - wtorek, piątek od 8.00 do 15.00
    p. Halina Kielak - poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00
 • Biofeedback
  Biofeedack jest to nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Pozwala ona zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspomaga leczenie zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Na czym polega trening mózgu??? NA GRANIU W GRY KOMPUTEROWE, ale bez użycia myszki, klawiatury czy joysticka. Grą kieruje się tylko za pomocą własnych myśli. Impulsy z mózgu do komputera przekazywane są za pomocą czujników przyklejonych w różnych częściach głowy. Zajęcia prowadzi p. Dorota Kosk.

 • Tomatis
  Metoda Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 30 do 60 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. W terapii wykorzystywana jest muzyka Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej, przejawiające się m.in.: zaburzeniami koncentracji uwagi, nadwrażliwością na dźwięki, błędną interpretacją pytań, myleniem podobnie brzmiących słów, koniecznością powtarzania poleceń,trudnościami z czytaniem i pisaniem, męczliwością, nadaktywnością, nadwrażliwością emocjonalna, itd. Komu może pomóc Metoda Tomatisa? Najczęściej metodę tę stosuje się w przy zaburzeniach głosu i mowy: jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, dysleksja oraz w przypadku trudności w nauce i zaburzeniach koncentracji. Zajęcia prowadzi Marta Mazurkiewicz.

 • Terapia mowy
  W szkole zatrudnionych jest 6 logopedów:
  1. Beata Boenisch
  2. Karolina Wądołkowska (neurologopeda)
  3. Katarzyna Zbrzeźniak
  4. Joanna Białek
  5. Karolina Łańcow
  6. Julia Hinc
  Terapią mowy objęci są uczniowie, którym w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecono udział w tego typu zajęciach. Specjaliści przeprowadzają raz na etap edukacyjny pełną diagnozę logopedyczną, odnotowywaną w opracowanej w szkole „Karcie Badania Mowy”. Co roku diagnoza ta jest weryfikowana, informacje zapisywane są w karcie „Skrót Diagnozy Mowy”. Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Terapii Mowy, który co roku podlega weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. Terapia mowy prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych, w zależności od rozpoznanych potrzeb.  
 • Psycholog
  Adaszewska Justyna specjalizacja - psychologia, oligofrenopedagogika wykształcenie - psycholog ogólny, oligofrenopedagog

  Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

  • poniedziałek: 8.00 - 14.15
  • wtorek: 9.35 - 15.10
  • środa: 8.00 - 8.50; 9.35 - 13.25
  • czwartek: 8.45 - 13.00
  • piątek: 7.00 - 11.15
  Zadania psychologa szkolnego:

  1) Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

  2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które stanowią dla dzieci barierę w aktywnym i pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.

  3) Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w odpowiedniej formie do rozpoznanych potrzeb. dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

  5) Inicjowanie różnych form pomocy szkolnej i pozaszkolnej mającej na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.

  6) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  7) Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w celu rozpoznania i rozwijania indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka.

  8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych w celu:

  • określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
  • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwa w życiu szkoły.

  b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Pedagog
  Milecka-Lasecka Grażyna specjalizacja - pedagog szkolny wykształcenie - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

  Godziny pracy w roku szkolnym 2021/22:

   poniedziałek - 09.00 - 13.25; 15.00 - 17.00
   wtorek - 08.30 - 11.30; 15.00 - 16.00
   środa - 09.00 - 11.30
   czwartek - 08.30 - 13.25
   piątek - 08.50 - 13.00
  Zadania pedagoga szkolnego:

  1. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

  2. Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

  3. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych , przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.

  5. Pomoc materialna: współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).