Mały Samorząd Szkolny

Opiekunkami Małego Samorządu są panie Patrycja Lamparska, Karolina Łańcow, Anna Biernacka oraz Marta Zawadzka. Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 prężnie działa Mały Samorząd, do którego należą uczniowie kl. I-III oraz część klas z zespołów terapeutycznych.

Plan pracy Samorządu stanowi integralną część Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły. Comiesięczne apele poruszają tematykę bliską uczniom, stanowią uzupełnienie zajęć dydaktycznych. Prowadzone są metodami aktywizującymi: gry i zabawy dydaktyczne, konkursy przyrodnicze, ekspresja plastyczna. Metody i formy prowadzonych apeli dostosowane są do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, tak by aktywnie uczestniczyli w realizacji zagadnień tematycznych. Główne cele Małego Samorządu:

  • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • integrowanie zespołów klasowych, pogłębianie więzi koleżeńskich i rówieśniczych,
  • pomoc najmłodszym uczniom w adaptacji w nowym środowisku,
  • rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy,
  • kształtowanie prawidłowej postawy społecznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
  • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w konkursach,
  • wdrażanie do pracy na rzecz szkoły, środowiska.